Home Nieuws Belangrijke mededeling bestuur Vimagro en FNLS inzake gevolgen Coronavirus

Belangrijke mededeling bestuur Vimagro en FNLS inzake gevolgen Coronavirus

Steeds meer bedrijven ervaren de gevolgen van het coronavirus. Als gevolg van de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd over social distancing, verantwoord winkelen en de gevolgen van de noodverordeningen die Veiligheidsregio’s vaststellen, is het aantal schoen- en lederwarenverkopen in de winkels drastisch afgenomen. Er wordt een overschot aan schoenen verwacht op de Nederlandse markt. Hoe kunnen partijen in de keten elkaar helpen de rust te bewaren en deze moeilijke tijd samen door te komen? Samenwerking is cruciaal.

Vimagro en FNLS zijn continu in gesprek met partijen in de keten, zoals INretail, en de overheid om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen. Ook Vimagro en FNLS willen suggesties doen aan leveranciers en retailers om de pijn, die de uitbraak van het Coronavirus voor bedrijven veroorzaakt, te verdelen en hopelijk tot goede oplossingen te komen. Derhalve het verzoek om deze mail door te sturen aan uw eigen klanten, de retailers.

De huidige situatie op dit moment is als volgt:

 • Goederen die wel vanuit productie en de leveranciers naar de winkel gaan, maar gemiddeld 75% minder in de winkels verkocht wordt, waarmee de liquiditeit dus niet terug kan stromen.
 • Overheidsmaatregelen bieden tot nu toe te weinig soelaas voor seizoengebonden bedrijven, waardoor ketenpartners in eerste instantie op elkaar zijn aangewezen.
 • Eerder al riepen een groot aantal brancheorganisaties in mode, schoenen en sport op tot coulance en gezond onderling overleg.
 • Partijen zijn natuurlijk al in druk overleg en de voorstellen die men elkaar nu doet variëren van zeer genereus en meedenkend tot helaas ook een starre houding.
 • Gezamenlijk doel is continuïteit op lange termijn.

De bedoeling van overleg tussen partijen, met name leveranciers en retailers, is om de continuïteit van de branche op korte termijn (huidige facturen), middellange termijn (leveringen hoog-zomer + facturen) en langere termijn (leveringen najaar/winter 2020 + facturen) te garanderen voor retailer en leverancier. We horen dat velen dit overleg al voeren en hebben de volgende suggesties om voor alle partijen in de keten een “naar omstandigheden zo fair mogelijk” resultaat te bereiken.

Hieronder volgen suggesties en aanbevelingen::

 • De aanbodzijde zal zo veel mogelijk artikelen als ‘carry-over’ aanmerken. Artikel welke goed doorgezet kunnen worden naar het najaar zullen vroegtijdig gecommuniceerd gaan worden en datzelfde geld voor de schoenen welke doorgezet kunnen worden naar voorjaar/zomer 2021. In beide gevallen zullen leveranciers de mogelijkheid bieden om de schoenen na te bestellen zodat er gewerkt kan worden met volledige maatseries;
 • De oproep tot een eenmalige gereguleerde uitverkoop deze zomer, die de afgelopen weken massale bijval kreeg onder mode- en schoenenondernemers, heeft ook het kabinet bereikt. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het tegengaan van ‘massale kortingsacties’ voor 1 juli te ondersteunen. In navolging daarvan het verzoek aan de retailer om zo veel als mogelijk vast te houden aan full price doorverkoop of geringe verkoopkortingen aan de consument;
 • In onderling overleg kan een verlenging van de valutatermijn worden afgesproken;
 • Leveranciers streven naar ruimhartige afspraken over valuta’s en zekerheden voor de uitlevering van de Herfst/Winter collectie;
 • Van leverancierszijde wordt, indien mogelijk, de optie geboden voor het aanpassen van de levertijd voor de najaar orders. De voorkeur van leveranciers is een latere levertijd zodat de artikelen welke momenteel in de verkoop de tijd krijgen om te renderen. De voorkeur zal hier op eind augustus / begin september liggen;
 • De leverancier zal flexibeler omgaan met pre orderen van kleinere aantallen; aanvullen van 2020 collectie mogelijk;
 • Leveranciers verlichten de pijn bij de winkels door, waar mogelijk, tussenleveringen van niet hoog-modisch goed over te slaan en weg te leggen tot later in het jaar, of zelfs volgend jaar;
 • Retailers van hun kant proberen ook een carry-over naar latere perioden te bewerkstelligen;
 • Coulance in uitlevering is voor beide partijen van cruciaal belang;
 • Retailers en aanbieder dienen de seizoenen aan te passen aan het klimaat;
 • Gezamenlijk moeten we zoeken naar ‘de nieuwe normaal’. Uitverkopen, kortingen, inkoopmomenten & leveringen dienen aangepast te worden aan het veranderde en veranderende klimaat: in zijn totaliteit zal alles naar achteren geschoven moeten worden. Meerdere inkoopmomenten worden cruciaal.

Deze maatregelen zijn er allemaal op gericht om de aantallen naar beneden te brengen en dat wat verkocht kan worden tegen een verantwoorde prijs te verkopen. We hopen met deze oplossingsrichtingen de pijn eerlijk te verdelen in de keten. De signalen uit de markt bevestigen het al. Veel leveringen zullen later in delen of niet gaan plaats vinden. En beurzen worden gecanceld of naar een later tijdstip verplaatst.

Brede pakket aan maatregelen

Naast bovengenoemde afspraken tussen de bedrijven onderling, zullen we als organisaties een beroep blijven doen op steun van de overheid en andere ketenpartijen als verhuurders, banken, kredietverzekeraars en Retailservice organisaties. Deze steun zal erop gericht moeten zijn de boven beschreven oplossingen te versterken. De slagingskans van deze steun zal vele malen groter zijn wanneer partijen het ook ten eerste onderling eens kunnen worden.

Het blijft van belang met uw klant in gesprek te gaan en kijken welke suggestie en of aanbeveling voor iedere afzonderlijke relatie het meest geschikt is.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Blijf gezond!

Bestuur Vimagro en FNLS